Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

I. Definicje

Coaching – zajęcia prowadzone w ramach Kursu dla Klienta z przedmiotu określonego każdorazowo w ofercie, prowadzone w formie stacjonarnej w miejscu uzgodnionym z Klientem albo online za pośrednictwem platformy wskazanej przez Klienta

Fundacja — FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467.

Grupa Speed Dating – grupa Klientów, składająca się z maksymalnie 50 (pięćdziesięciu) osób, którzy zostali zakwalifikowani przez Fundację do Spotkania, odbywającego się zgodnie z Harmonogramem.

Harmonogram – plan spotkań prowadzonych przez Fundację w ramach Speed Datingu.

Wydarzenie dla Singli – zamknięte wydarzenie organizowane przez Fundację , które dokonały zakupu oferty w Serwisie na konkretne wydarzenie,

Klient — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca status singla, która zawarła z Fundacją Umowę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,

Speed Dating – usługa polegająca na organizacji za pośrednictwem sieci Internet spotkań Speed Dating, obejmująca organizację spotkania w miejscu wyznaczonym przez Fundację, dla Grupy Speed Dating oraz obsługę klienta, w ramach której klient  na wydarzeniu otrzymuję od koordynatora plakietę z imieniem, formularz, oraz jest poinformowany o wynikach w przeciągu 48 godzin od daty wydarzenia. 

Regulamin — niniejszy regulamin określający warunki świadczenia Usług przez Fundację w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie: DreamDate

Serwis – strona internetowa pod adresem https://dreamdate.pl za pośrednictwem której Klient ma możliwość zawarcia z Fundacją Umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

Formularz– formularz wypełniany przez Klienta po zawarciu Umowy, w którym Klient wskazuje swoje imię i nazwisko, datę, miasto, adres e-mail oraz numer telefonu.

Usługa — zorganizowanie i przeprowadzenie przez Fundację na rzecz Klientów spotkania Grupy Speed Dating, Coachingu oraz wydarzenia dla Singli, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,

Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta przez Klienta z Fundacją na odległość za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków elektronicznego porozumienia się na odległość;

Zamówienie – zbiór kryteriów zdefiniowanych przez Klienta w celu zawarcia Umowy

II. Postanowienia Ogólne

 1. Usługi realizowane są przez Fundację. Pełna obsługa Zamówień realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie DreamDate
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług Fundacji, zasady składania Zamówień, warunki świadczenia Usług, czas i zasady realizacji Zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, okres obowiązywania Umowy oraz zasady jej wypowiedzenia.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie w Serwisie w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili jak również przesyłany jest klientowi na podany przez Klienta adres e-mail. Skuteczne złożenie Zamówienia wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji warunków zapisanych z niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na utrudnienia w realizacji Usługi, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w wybrane przez Fundację techniki jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści dostarczone Fundacji przeznaczone do realizacji Zamówienia.
 5. Serwis umożliwia zawieranie Umów o świadczenie Usług na odległość pomiędzy Klientem a Fundacją na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:
 •         posiadanie dostępu do Internetu;
 •         posiadanie adresu e-mail;
 •         zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 •         włączona obsługa JavaScript;
 •         zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 •         akceptacja plików cookies.
 1. Klient oświadcza, że wszelkie treści dostarczone przez niego w ramach Zamówienia, jak również samo zawarcie Umowy zgodnie z kryteriami wskazanymi w Zamówieniu, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie informacji o Usługach, znajdujących się w Serwisie, nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Usługi oferowane w Serwisie nie wymaga zarejestrowania.
 5. Klient, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.).
 

III. Usługi i warunki świadczenia usług

 1. Przedmiotem działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie DreamDate jest świadczenie Usług, polegających na:

       A. Organizacji spotkań Speed Dating, obejmujących:

       a) Stworzenie odpowiednich grup wiekowych w ramach Grupy Speed Dating;

       b) Udostępnienie Klientom miejsca, w którym odbywa się spotkanie Speed Dating w ramach danej Grupy                       Speed Dating;

       c) Wręczenie klientom formularza oraz plakietki z imieniem oraz przypisanym numerem na dane wydarzenie.

       d) Poinformowanie o wynikach wydarzenia, maksymalnie do 48 godzin po spotkaniu, zawierających dane                       udostępnione przez klientów podczas wydarzenia. osobom z którymi mieli wspólne zaznaczenie.

       B. Organizacji Coachingu indywidualnego lub grupowego, obejmującego przeprowadzenie zajęć z coachingu                 relacji lub emocji:

      C. Organizacji wydarzenia dla singli, obejmującej zorganizowanie wydarzeń dla odpowiednich grup wiekowych.

      2. W Serwisie widnieje informacja o oferowanych przez Fundację Usługach, w tym:

      a) W przypadku spotkań Speed Dating – o długości danego spotkania, terminie rozpoczęcia spotkania, ilości                    dostępnych miejsc na dane spotkanie, cenie.

     b) W przypadku Coachingu – o  trenerze, pozostałe elementy ustalane są indywidualnie między Stronami

     c) W przypadku wydarzenia dla singli – o terminie i miejscu wydarzenia, czasie trwania wydarzenia, ilości                         dostępnych miejsc, cenie.

     3. Potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane Klientowi na adres e-mail, wskazany przy składaniu                     Zamówienia, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu               spotkania/zajęć/wydarzenia, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub            wiadomości tekstowej na numer telefonu. Odwołane spotkanie/zajęcia/wydarzenie zostanie przeniesiona na            inny termin, ustalony z osobami biorącymi udział w danym spotkaniu/zajęciach/wydarzeniu.

     4. Po dokonaniu zapłaty za udział w konkretnym wydarzenia nie istnieje możliwość uczestnictwa na podstawie              tej płatności w tożsamym wydarzeniu odbywającym się w innej dacie

     5. Na 72 godziny przed spotkaniem Speed Dating Klient otrzyma wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie                   uczestnictwa i odesłanie wiadomości zwrotnej o treści TAK lub NIE. W przypadku braku odesłania wiadomości           tekstowej, prośba o potwierdzenie uczestnictwa zostanie ponowiona 48 godzin przed wydarzenia.

      6. Klient który trzykrotnie potwierdził uczestnictwo w wydarzeniu ale nie wziął nim faktycznie udziału zostaje                  pozbawiony możliwości uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach przez okres 1 roku.

      7. Brak udziału Klienta w spotkaniu/zajęciach/wydarzeniu nie upoważnia go do żądania obniżenia ceny albo                  żądania zwrotu całkowitej ceny.

      8. Klient zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniu/zajęciach/wydarzeniu w sposób nie zakłócający                        uczestnictwa innym Klientom.

      9. Klient chcąc uczestniczyć w spotkaniu lub wydarzeniu zobowiązany jest do podania swojego imienia,                            nazwiska, aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail oraz pełnego adresu zamieszkania. Fundacja wymaga              wyżej wymienionych danych do zagwarantowania prawidłowego przebiegu spotkania oraz do                                        zakwalifikowania Klienta do odpowiedniej Grupy Speed Dating albo odpowiedniego wydarzenia  dla singli.                 Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.

     10. W trakcie spotkania Grupy Speed Dating Klienci wyrażają, w otrzymanych wcześniej formularzach chęć                       dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora             tylko  osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane przekazywane uczestnikom, którzy                     zaznaczyli się wzajemnie, to imię i numer telefonu. Jeśli uczestnik nie chce udostępnić jakiś danych innym                   uczestnikom spotkania musi poinformować o tym koordynatora spotkania.

     11. Wiek klientów będzie weryfikowany w trakcie wydarzenia na podstawie okazanego dokumentu tożsamości               przez upoważnionego koordynatora.

     12. Klienci nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania                        Grupy Speed Dating ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania Grupy                Speed Dating Klienci przedstawiają się tylko imieniem.

     13. Fundacja nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z Harmonogramu spotkania Grupy                   Speed Dating podanego w ofercie.

     14. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu                               spotkania  lub wydarzenia.

     15. Fundacja ma prawo odmówić wstępu na spotkanie/zajęcia/wydarzenia osobom, co do których ma                               podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, których                             zachowanie mogłoby w jakiś sposób narazić innych uczestników spotkania na jakiekolwiek                                             niebezpieczeństwo oraz osobom które pojawiają się na wydarzeniu po upływie 15 minut od chwili jego                       rozpoczęcia. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za kwoty.

     16. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy udziału                         zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

IV.  Warunki i czas realizacji zamówienia  

 1. Klient, składa Zamówienie wskazując na Usługi, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie pakietu usług, a następnie zapłacenia za spotkanie, poprzez system Przelewy24 – PayPro S.A. i zaznaczenia check boksa na zgodę z Regulaminem. Poprzez prawidłowe złożenie Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy zgodnie z warunkami Zamówienia. 
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdziwe dane Fundacja ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
 4. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia możliwości składania Zamówień w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych Serwisu.
 5. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email na adres wskazany przy składaniu Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia Umowy.
 7. Jeśli zapłata za Usługi, które nie mogły zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Fundacja zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie V niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zamówienia lub opóźnienie w jego realizacji w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 

V. Płatności              

         1.Ceny Usług zamieszczone w Serwisie podawane są w walucie PLN.

         2.Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług oferowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Usług               do  sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian                         zgodnie z  normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób,             które  zawarły Umowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej                 promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

         3.Klient uiszcza cenę za Usługę po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. 

         4.Fundacja wystawi i doręczy Klientowi fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy                           składaniu  Zamówienia, w ciągu 7 dni od dnia zorganizowanego wydarzenia.

        5.Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień otrzymania należności przez Fundację na swoim rachunku                              bankowym.

        6.Klient niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT drogą elektroniczną.

        7.Po złożeniu Zamówienia i opłaceniu go przez Klienta, na adres e-mail, wskazany przez Klienta przy składaniu          Zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy.

VI. Dopuszczalne formy płatności

 1. Zapłaty za Usługi można dokonać on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

VII. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji.
 2. W przypadku zmiany terminu wydarzenia przez organizatora istnieje możliwość rezygnacji o czym należy niezwłocznie powiadomić drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dreamdate.pl
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania/zajęciach/wydarzenia po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną w całości zwrócone na wskazany przez Klienta numer konta w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości o rezygnacji na kontakt@dreamdate.pl
 4. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Fundacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Fundacji lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@dreamdate.pl
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundacja zobowiązana jest do zwrotu wpłaconej ceny za Usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.

       6  Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient            uzgodni z Fundacją inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Fundacja dokona                korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja                          korygująca). Klient zobowiązany jest podpisać dokument i odesłać na adres fundacji.

 1. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji Zamówienia, Zamówienie jest anulowane.
 2. Klient ma prawo do reklamacji Usług w przypadku ich niezgodności z Umową w terminie 2 lat od dnia wykonania Usługi. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Fundacji: Żurawia 6/12 lok. 766 00-503 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@dreamdate.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji Klienta oraz jedno z żądań: obniżenie ceny Kursu, usunięcia wady albo zwrotu zapłaconej ceny.
 3. Fundacja może żądać uzupełnienia reklamacji przez Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Fundacja niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje, w zależności od żądania: obniżenia ceny Usługi, usunięcia wad albo zwrotu zapłaconej ceny. Fundacja wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Fundacji w przypadku stwierdzenia niezgodności Usług z Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VIII.       Pliki „COOKIES”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
 4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia

       a)   Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej                 zamknięciu.
       b)   Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na           komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień             właściciela witryny.

       5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż                 usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego                         niektórych składników.

       6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

       a)   Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu,
       b)   Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
       c)   Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
       d)   Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
       e)   Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

       7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach                 oprogramowania (przeglądarki internetowej)

       8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również                przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IX. Zwrot Należności 

 1. Fundacja dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

       a) Anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część             ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
       b) Odstąpienia od Umowy przez Klienta albo Fundację;
       c) Uznania reklamacji i braku możliwości usunięcia wad;
       d) Uznania reklamacji w zakresie żądania obniżenia ceny Usług albo zwrotu zapłaconej ceny.

       2. Fundacja dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub             płatniczą Klienta) jeśli Zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

X. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Fundacji.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

 

XI. Obowiązywanie umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas określony, wskazany przy ofercie w Serwisie.

       2.Zarówno Klientowi, jak i Fundacji, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z                                 zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

      3.Wypowiedzenie Umowy Klient może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Fundacji: Żurawia 6/12 lok 766            00-503 Warszawa albo elektronicznie na adres e-mail  kontakt@dreamdate.pl

      4.Umowa może zostać rozwiązana przez Fundację w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

      a)  Klient narusza postanowienia Regulaminu lub
      b)  Stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych        bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
      c)  Działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu lub Fundacji lub w inny                   sposób istotnie szkodzą Serwisowi lub Fundacji.

XII.    Postanowienia Końcowe

 1. Fundacja informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona na stronie internetowej, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Fundacji i oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 4. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Fundacja zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podany podczas składania Zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w paragrafie XI Regulaminu
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Fundację, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach o konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020

      Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów.

      Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w                    sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr                2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja                  Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne            do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR          umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów        tą metodą ma charakter dobrowolny.   

Komentarze

Brak komentarzy, jeszcze...

0