Regulamin

REGULAMIN SPEED DATING’U ZE Dream Data

 1. Organizatorem imprezy jest firma Dream Date, z siedzibą w Warszawie, NIP:5213641211, REGON: 146433467
 2. Aby wziąć udział w speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie dreamdate.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy). Płatność jest realizowana przy pomocy serwisu dotpay.pl.
 3. Osoby chcące uczestniczyć w speed-dating’u zobowiązane są do podania swojego imienia, pierwszych dwóch liter nazwiska, aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy speed dating’owej uczestnicy wyrażają, w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie, to imię, dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko (zależne od klienta poprzez wpisywanie w formularzu rejestracyjnym), adres mailowy i numer telefonu. Jeśli uczestnik nie chce udostępnić jakiś danych innym uczestnikom spotkania musi poinformować o tym koordynatora spotkania.
 4. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 5. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej
 8. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych
 9. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 10. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek
 11. Zapisanie się na wybrany speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie maili i sms-ów informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez dramdate.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu Dreamdate.pl Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych. Można zrezygnować z tej tej opcji, aby to zrobić należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości
 12. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną
 13. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób narazić  innych uczestników spotkania na jakiekolwiek niebezpieczeństwo W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.
 14. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

Komentarze

Brak komentarzy, jeszcze...

0