RODO

RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 1
JAKIE DANE GROMADZIMY? 1
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 4
PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH 5
1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA 5
2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 6
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 7
INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA 7
ZGODA 7
PRAWO DO SKARGI 8

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów
przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych
osobowych obywateli Unii Europejskiej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane
kontaktowe: numer telefonu 574427778 adres e-mail:fantasmagoria21@gmail.com
w związku z realizowaną przez Malwinę Annę Wysocką zorganizowaną częścią
przedsiębiorstwa o nazwie Dream Date (dalej: „Fundacja”)
JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH :

a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

Uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie
1

lit. f Rozporządzenia),
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
prawa, np.:
 art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.
1858);
 art 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723);
 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
1997 nr 137 poz. 926).

d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
f. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a)
Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść
tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli
zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat
preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania
marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a
w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej
dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez
uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty
elektronicznej.

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ? :
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli
ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z
których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi
nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż
opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed
uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym
dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE :

a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w
ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy
kompetencyjnej);
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na
podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy,
firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy
hostingowe.
c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu
dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność
kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia
przez Państwa naszych faktur w terminie),
d. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli
podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z
działalnością ZCP o nazwie Dream Date… przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,
a po tym czasie:
 przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej
dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z
prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony
prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres
do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale
może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG
– wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie
tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych
osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie
zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień
ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie,
informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie
art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich
poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17
Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan
zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań,
jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub

przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

e. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których
posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to
będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie
elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej
nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20
Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej
chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia.
Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:
kontakt@dreamdate.pl

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby
marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W
szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą
wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21
Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
 ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje
się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
 podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z
Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia
i realizacji tej umowy.

Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy
Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.
ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy,
realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy
prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może
umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub
automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt
telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy.
Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z
prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje
przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania
danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie
określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych
będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania
wskazane w lit. a)-e) powyżej.
PRAWO DO SKARGI
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości
„Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl.

Komentarze

Brak komentarzy, jeszcze...

0